Arsenik i livsmedel

Arsenik kan förekomma i ris som en följd av att det finns naturligt i jorden och tas upp av växterna. Ris tar helt naturligt och relativt lätt upp arsenik vilket gör att just ris oftast innehåller förhöjda halter av arsenik.

Prover som vi låtit analysera visar på att arsenik förekommer även i vår produkt Råris. Halterna är i nivå med de halter man hittat i annat importerat ris.
I dagsläget finns inga gränsvärden för arsenik i livsmedel. Frebaco arbetar enligt gällande lagar och krav och följer utvecklingen inom området. För ytterligare information hänvisar vi till livsmedelverkets hemsida med frågor och svar kring arsenik i ris och risprodukter, https://www.slv.se/sv/Fragor–svar/Fragor-och-svar/Saker-mat/arsenik-i-ris/

Vi har även låtit analysera våra svenska matgryner och samtliga prover visar att arsenik inte förekommer i dessa produkter. Matgrynerna från Västgötaslätten har dessutom väsentligt bättre näringsvärde och är betydligt mer klimatsmarta. Dessutom är de enklare att koka och har ett mycket brett användningsområde. De växer på bördiga jordar med unikt låga halter av kadmium. Vi tillåter heller ingen gödsling med slam från avloppsreningsverk.

Klimatsmart gott och nyttigt !

Svenska matgryner från Frebaco Kvarn - Ett nyttigt och klimatsmart alternativ